دسته‌ها
داستان های حشری دانلود فیلم سوپر

فیلم سوپر من تو آسناسور (مریم)

این طوری بگم براتون که وقتی بحث فیلم سوپر میشه دیگه نه شما باروتون میشه نه من ! من با مریم خیلی وقت بود که. دوست بودیم مریم میگفت باید تو یک مکان عمومی سکس کنیم من این کارو خیلی دوست دارم اما این چه خواسته عجیبی بود که اون داشت .

خیلی به مکان های عمومی فکر کردیم از طرفی برای منم تازگی داشت .. اما چه مکانی تا اینکه به ذهنم آسناسور رسید ! بعد ازم خواسته بود از این حرکت باید عکس هم بگیریم .

دانلود فیلم سوپر

دانلود فیلم سوپر

دانلود فیلم سوپر

دانلود فیلم سوپر

دانلود فیلم سوپر

دانلود فیلم سوپر

دانلود فیلم سوپر

منم آسناسور شرکت و تو زمان خارج وقت اداری یعنی شب انتخاب کردم .. کار خاصی هم نمی شد کرد . قرار گذاشتیم که یک شب ساعت ۱۱ بریم تو آسناسور اونو ببریم طبقه آخر پارکینگ که کسی هم نباشه اگر کسی هم بزنه آسانسور رو حد اقل چند دقیقه طول میکشه برسه طباقات بالا ..

آقا ما رفتیم پایین و از یه بوس شروع کردیم خوبی آسناسور این بود که دوربین نداشت .. خیلی سریع شلوالرشو کشیدم پایین گفتم برگرد .. شاید باورتون نشه اما بعضی دخترا هستند اینقدر خیس میشن که هیچ ماده روان کننده ای نیاز ندارید .. مریم هم یکی از اونا بود

همونجا ایستاده صاف رفت توش بله باید قدتونم به هم بخوره وگرنه کار هرکسی نیست ایستاده سکس کردن .

این طوری شکه سکس عمومی ما محقق شد و. خوشبختانه هیچ کسی دکمه آسناسور را نزد البته هر چند دقیقه در اسناسور بسته می شد و باید هی میزدیم با دست باز شه که چراغش خاموش نشه ..